Bedrijfseconomie voor het hbo - 3e druk
Begrippenlijst NE en EN

Begrippenlijsten

Op deze pagina vind je een begrippenlijst Nederlands-Engels en Engels-Nederlands. Onderaan kun je de begrippenlijsten downloaden als pdf-bestand.

Begrippenlijst Nederlands-Engels

aandelen shares
aandelen stock
aandelenkapitaal capital stock
aandelenkapitaal share capital
aanmaning, betalingsherinnering payment reminder
activa assets
activity based costing activity based costing
afschrijving depreciation
afschrijvingskosten costs of depreciation
agioreserve additional paid-in capital
amortisatie amortisation
balanced scorecard balanced scorecard
balans balance sheet
bedrijfsresultaat ebit, operating result
belastingen taxes
bezettingsresultaat volume variance
bezettingsresultaat op de productie production volume variance
bezettingsresultaat op de verkoop sales volume variance
break-even analyse break-even analysis
bruto (winst)marge gross margin
bruto bijdrage gross contribution
bruto winst gross profit
crediteuren accounts payable
creditnota credit note
current ratio current ratio
debiteuren accounts receivable
dekkingsbijdrage contribution margin
directe kosten direct costs
ebit earnings before interest and taxes
ebita earnings before interest, taxes and amortisation
ebitda earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation
efficiencyresultaat efficiency variance
eigen vermogen owners' equity
eigen vermogen shareholders’ equity
externe verslaggeving financial accounting
factuur invoice
financiële overzichten financial statements
financieringskosten (netto) financing costs (net)
geconsolideerde jaarrekening consolidated annual report
gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit accounting rate of return
gemiddelde krediettermijn crediteuren days payment outstanding (creditor ratio)
gemiddelde krediettermijn debiteuren days sales outstanding (debtor ratio)
geplaatst aandelenkapitaal paid-in capital
gewone aandelen common stock
gewone aandelen ordinary shares
goodwill goodwill
handelscrediteuren trade payables, creditors
handelsvorderingen trade receivables, debtors
immateriële vaste activa intangible fixed assets
indirecte kosten indirect costs
indirecte kosten overhead costs
ingehouden winsten (winstreserve) retained earnings
integrale kostencalculatie absorption costing
international financial reporting standards ifrs
interne verslaggeving management accounting
inventaris inventories
jaarverslag, jaarrekening en overige gegevens annual report
kasstroom cash flow
kasstroomoverzicht cash flow statement
kortlopende schulden current liabilities
kosten costs
kosten expenses
kosten in een bepaalde periode expenses
kosten in een bepaalde periode accrued expenses
kostentoerekening aan producten product costing
kostprijs van de verkopen cost of goods sold
langlopende schulden long term liabilities
langlopende schulden non-current liabilities
lening loan
leningen loans
liquide middelen cash
liquide middelen liquid assets
liquiditeit liquidity
liquiditeit liquidity ratio
materiële vaste activa tangible fixed assets
netto omzet net sales
netto verlies net loss
netto winst net profit
netto winst net income
nominale waarde face value
nominale waarde par value
obligaties bonds
omzet sales
omzetsnelheid voorraad stock turnover ratio
ontvangsten receipts
opbrengst verkopen sales
opbrengsten in een bepaalde periode revenues
order order
orderbevestiging order confirmation
pakbon, afleverbon delivery note
preferente aandelen preference shares
prijsresultaat price variance
quick ratio acid test ratio
rentabiliteit eigen vermogen return on equity
rentabiliteit geïnvesteerd vermogen return on investment
rentabiliteit totaal vermogen return on assets
rentabiliteit vreemd vermogen cost of capital
rente interest
resultaat earnings
resultaat vóór belasting profit before tax
schulden debts
schulden liabilities
schulden op korte termijn current liabilities
schulden op lange termijn long-term debt
schuldpercentage debt ratio
solvabiliteit solvency
solvabiliteit solvency ratio
standaard kosten standard costs
totale kosten full costs
totale kosten total costs
uitgaven payments
variabele kosten variable costs
variabele kostencalculatie direct costing
vaste activa fixed assets
vaste activa long lived assets
vaste activa non-current assets
vaste kosten fixed costs
verkopen sales, turnover
verlies loss
verschillenanalyse variance analysis
vlottende activa current assets
voorraad inventories
voorraad inventory
voorraadduur days inventory outstanding
voorraadkosten inventory costs
voorziening provision
winst profit
winst-en-verliesrekening income statement
winst-en-verliesrekening profit and loss account
winst-en-verliesrekening profit and loss statement

Begrippenlijst Engels-Nederlands

absorption costing integrale kostencalculatie
accounting rate of return gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit
accounts payable crediteuren
accounts receivable debiteuren
accrued expenses kosten in een bepaalde periode
acid test ratio quick ratio
activity based costing activity based costing
additional paid-in capital agioreserve
amortisation amortisatie
annual report jaarverslag, jaarrekening en overige gegevens
assets activa
balance sheet balans
balanced scorecard balanced scorecard
bonds obligaties
break-even analysis break-even analyse
capital stock aandelenkapitaal
cash liquide middelen
cash flow kasstroom
cash flow statement kasstroomoverzicht
common stock gewone aandelen
consolidated annual report geconsolideerde jaarrekening
contribution margin dekkingsbijdrage
cost of capital rentabiliteit vreemd vermogen
cost of goods sold kostprijs van de verkopen
costs kosten
costs of depreciation afschrijvingskosten
credit note creditnota
current assets vlottende activa
current liabilities kortlopende schulden
current liabilities schulden op korte termijn
current ratio current ratio
days inventory outstanding voorraadduur
days payment outstanding (creditor ratio) gemiddelde krediettermijn crediteuren
days sales outstanding (debtor ratio) gemiddelde krediettermijn debiteuren
debt ratio schuldpercentage
debts schulden
delivery note pakbon, afleverbon
depreciation afschrijving
direct costing variabele kostencalculatie
direct costs directe kosten
earnings resultaat
earnings before interest and taxes ebit
earnings before interest, taxes and amortisation ebita
earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation ebitda
ebit, operating result bedrijfsresultaat
efficiency variance efficiencyresultaat
expenses kosten
expenses kosten in een bepaalde periode
face value nominale waarde
financial accounting externe verslaggeving
financial statements financiële overzichten
financing costs (net) financieringskosten (netto)
fixed assets vaste activa
fixed costs vaste kosten
full costs totale kosten
goodwill goodwill
gross contribution bruto bijdrage
gross margin bruto (winst)marge
gross profit bruto winst
ifrs international financial reporting standards
income statement winst-en-verliesrekening
indirect costs indirecte kosten
intangible fixed assets immateriële vaste activa
interest rente
inventories inventaris
inventories voorraad
inventory voorraad
inventory costs voorraadkosten
invoice factuur
liabilities schulden
liquid assets liquide middelen
liquidity liquiditeit
liquidity ratio liquiditeit
loan lening
loans leningen
long lived assets vaste activa
long term liabilities langlopende schulden
long-term debt schulden op lange termijn
loss verlies
management accounting interne verslaggeving
net income netto winst
net loss netto verlies
net profit netto winst
net sales netto omzet
non-current assets vaste activa
non-current liabilities langlopende schulden
order order
order confirmation orderbevestiging
ordinary shares gewone aandelen
overhead costs indirecte kosten
owners' equity eigen vermogen
paid-in capital geplaatst aandelenkapitaal
par value nominale waarde
payment reminder aanmaning, betalingsherinnering
payments uitgaven
preference shares preferente aandelen
price variance prijsresultaat
product costing kostentoerekening aan producten
production volume variance bezettingsresultaat op de productie
profit winst
profit and loss account winst-en-verliesrekening
profit and loss statement winst-en-verliesrekening
profit before tax resultaat vóór belasting
provision voorziening
receipts ontvangsten
retained earnings ingehouden winsten (winstreserve)
return on assets rentabiliteit totaal vermogen
return on equity rentabiliteit eigen vermogen
return on investment rentabiliteit geïnvesteerd vermogen
revenues opbrengsten in een bepaalde periode
sales omzet
sales opbrengst verkopen
sales volume variance bezettingsresultaat op de verkoop
sales, turnover verkopen
share capital aandelenkapitaal
shareholders’ equity eigen vermogen
shares aandelen
solvency solvabiliteit
solvency ratio solvabiliteit
standard costs standaard kosten
stock aandelen
stock turnover ratio omzetsnelheid voorraad
tangible fixed assets materiële vaste activa
taxes belastingen
total costs totale kosten
trade payables, creditors handelscrediteuren
trade receivables, debtors handelsvorderingen
variable costs variabele kosten
variance analysis verschillenanalyse
volume variance bezettingsresultaat

Begrippenlijsten NE en NE

Begrippen NE
0.35MB - PDF
Begrippen EN
0.35MB - PDF
Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.